Sunday: 9.30am

Address:
2209 Albany Hwy, Opp Gosnells Train Station, GOSNELLS, 6990

Website: https://www.reallifechurchwa.com.au/