Sunday: 8am, 9.30am, 6pm

Address:
8 Stevenson Street,
MANDURAH, 6210

Website: https://olaparishmh.org.au/